Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN DAUB BAKERY MACHINERY B.V.

Artikel 1: Toepassing

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van
verkoop en het uitvoeren van werkzaamheden, zoals gedaan, aangegaan of uitgevoerd door
Daub Bakery Machinery B.V.

1.2 In deze Voorwaarden zal Daub Bakery Machinery B.V. verder worden aangeduid als de
Verkoper of de Fabrikant, en de andere partij als de Koper.

1.3 De voorwaarden van de Koper zijn alleen van toepassing indien de Verkoper dit
schriftelijk heeft aanvaard.

Artikel 2: Offertes, Overeenkomsten en Annulering

2.1 Offertes zijn vrijblijvend, tenzij het tegenovergestelde uitdrukkelijk wordt vermeld.

2.2 Prijzen zijn in Euro (EUR), exclusief eventuele belastingen, tenzij uitdrukkelijk anders
vermeld.

2.3 De inhoud van websites, handleidingen, prijslijsten en andere publicaties verbinden de
Verkoper niet.

2.4 Een overeenkomst komt tot stand wanneer de door de Koper verstrekte order door de
Verkoper wordt bevestigd. De informatie in de orderbevestiging dient door de Koper te
worden gecontroleerd en is bindend.

2.5 De Koper is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden als de order geannuleerd wordt
vóór de leverdatum én binnen vijf werkdagen nadat de overeenkomst tot stand gekomen is.
Als de Koper de order annuleert vóór de leverdatum en meer dan vijf werkdagen nadat de
overeenkomst tot stand gekomen is, verkrijgt de Verkoper het recht op vergoeding van 20 %
van de factuurwaarde van de geannuleerde order. Als de Koper de order annuleert op of na
de leverdatum, is de volledige factuurwaarde van de geannuleerde order verschuldigd.

Artikel 3: Levering en Leverdatum

3.1 Levering vindt plaats in de vestiging van de Verkoper (EXW) in overeenstemming met de
Incoterms ICC 2010, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3.2 De leverdatum is de datum waarop de goederen ter afhaling gereedstaan in de vestiging
van de Verkoper. De leverdatum wordt vastgesteld door de Verkoper en is bij benadering.
Het niet nakomen van de leverdatum geeft geen enkel recht op compensatie, tenzij dergelijke
aansprakelijkheid door de Verkoper schriftelijk is aanvaard.

3.3 Gedeeltelijke leveringen en verzendingen zijn toegelaten.

3.4 Indien de goederen vanaf de leverdatum gereedstaan en niet worden afgehaald, staan zij
ter beschikking van de Koper en zullen zij worden opgeslagen voor risico en rekening van de
Koper.

3.5 De Verkoper verzorgt geen installatie van de geleverde goederen.

Artikel 4: Verpakking

De goederen worden geleverd in verpakking welke geschikt is naar het oordeel van de
Verkoper. Indien de Koper een andere verpakking voorschrijft, kan de Verkoper de kosten
van zulke verpakking in rekening brengen bij de Koper.

Artikel 5: Transport, Verzekering en Documenten

5.1 Alle goederen reizen voor rekening en het volle risico van de Koper, zelfs als de Verkoper
het transport organiseert of erin bemiddelt. De Koper dient zich te verzekeren voor schade of
verlies in verband met het vervoer.

5.2 Alle documenten benodigd voor het transport of de import van de goederen vallen onder
de volledige verantwoordelijkheid van de Koper. Indien de Koper aan de Verkoper verzoekt
dergelijke documenten te verstrekken, kan de Verkoper de daaraan verbonden kosten aan
de Koper doorrekenen. Vertragingen of bijkomende kosten in verband met documenten of
import worden eveneens gedragen door de Koper.

Artikel 6: Reclamaties

6.1 Reclamaties behoren schriftelijk te worden ingediend binnen tien werkdagen na
ontvangst van de goederen of de factuur. In geval van een gebrek dat gedekt wordt door de
garantie, geldt een termijn van tien werkdagen na het moment van vaststelling van het
gebrek of het moment waarop de vaststelling redelijkerwijs had kunnen plaatsvinden.

6.2 De Koper verliest alle rechten en bevoegdheden wanneer hij niet aan deze bepalingen
voldoet of wanneer de Koper de Verkoper niet voldoende gelegenheid biedt om het
betreffende gebrek te herstellen.

Artikel 7: Fabrieksgarantie

7.1 De Fabrikant garandeert de goede werking van zijn producten en de deugdelijkheid van
de componenten gedurende twee jaar na levering. Er wordt geen garantie gegeven voor
producten die niet nieuw waren op het moment van levering of voor elektrische
componenten.

7.2 Indien het dagelijks gebruik hoger is dan normaal geacht wordt, worden de
garantietermijnen evenredig verkort.

7.3 De garantie geldt niet voor gebreken die zich voordoen na wijziging door derden of het
gebruik van niet originele onderdelen, of indien de producten niet gebruikt worden voor het
doel waarvoor zij bestemd zijn of wanneer gebreken zijn ontstaan door normale slijtage,
onoordeelkundig gebruik en onjuist onderhoud.

7.4 Alle reparaties onder garantie vinden plaats in de vestiging van de Fabrikant. Indien
reparatie bij de Fabrikant niet mogelijk is, dient de Fabrikant enkel de gebrekkige
componenten te vervangen door vergelijkbare onderdelen.

7.5 Alle transportkosten van de goederen onder garantie of hun vervangers zijn voor
rekening van de Koper of de eindgebruiker. De onder garantie vervangen goederen worden
eigendom van de Fabrikant en dienen te worden geretourneerd naar de vestiging van de
Fabrikant.

7.6 Op de garantie is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechtbank is de
rechtbank die bevoegd is in de statutaire vestigingsplaats van de Fabrikant.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

8.1 De Verkoper blijft eigenaar van de geleverde of nog te leveren goederen zolang de Koper
zijn verplichtingen tegenover de Verkoper uit de overeenkomst of soortgelijke
overeenkomsten niet is nagekomen. Onder deze verplichtingen vallen ook boetes in de vorm
van renten en onkosten.

8.2 Zolang het eigendomsvoorbehoud bestaat, kan de Verkoper de goederen terugnemen
zonder in verzuim te zijn.

8.3 Zolang het eigendomsvoorbehoud bestaat, is de Koper niet gerechtigd de goederen te
vervreemden. Evenmin is hij gerechtigd hierop een hypotheekrecht of elke vorm van
pandrecht te vestigen en de Koper dient tegenover derden, die op de goederen een dergelijk
recht wensen te vestigen, te verklaren dat hij daartoe niet bevoegd is.

Artikel 9: Betaling

9.1 Betaling dient te geschieden ten kantore van de Verkoper binnen de betaaltermijn
vermeld op de orderbevestiging of de factuur. De Koper is niet gerechtigd om eventuele
vorderingen op de Verkoper te verrekenen.

9.2 Het niet aanvaarden of niet afhalen van de goederen terwijl deze ter beschikking staan
van de Koper of overheidsvoorschriften die het gebruik van de goederen beperken, brengt
geen verandering in de betalingsverplichtingen van de Koper.

9.3 Indien betalingen door de Verkoper niet op de vervaldag zijn ontvangen, kan de Verkoper
aan de Koper een boeterente in rekening brengen van 1 % elke 30 dagen na de vervaldag.
Na de vervaldag is de Koper van rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor een
ingebrekestelling vereist is en zijn automatisch de renten en buitengerechtelijke kosten
verschuldigd volgens het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

9.4 Indien de Koper in gebreke is met zijn betalingsverplichtingen onder deze of soortgelijke
overeenkomsten, zijn alle vorderingen onmiddellijk opeisbaar en verliest de Koper alle
rechten en bevoegdheden (inclusief de garantie) totdat deze verplichtingen volledig zijn
nagekomen. Deze bepalingen gelden eveneens bij liquidatie, faillissement of uitstel van
betaling van de Koper.

9.5 De Verkoper is op elk moment, alvorens de overeenkomst uit te voeren, gerechtigd een
voldoende zekerheid voor nakoming van de betalingsverplichtingen van de Koper te
verlangen. In geval naar het oordeel van de Verkoper hieraan niet is voldaan, kan hij de
uitvoering van de overeenkomst opschorten zonder dat hij in verzuim is. Deze bepalingen
gelden eveneens wanneer de Verkoper aan de Koper een krediet verleend heeft.

Artikel 10: Opschorting en Ontbinding

10.1 Indien de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd door omstandigheden buiten de
invloedssfeer van de partijen, kan de betrokken partij uitvoering opschorten zonder dat hij in
verzuim is. Onder de bedoelde omstandigheden vallen ook late leveringen door leveranciers
of stakingen maar vallen geen annulering of verzuim vanwege klant(en) van de Koper.

10.2 Indien een partij de overeenkomst voor langer dan 90 dagen moet opschorten, kan de
andere partij de overeenkomst eenzijdig ontbinden. Er bestaat in dit geval voor geen der
partijen een recht op schadevergoeding.

10.3 Eenzijdige ontbinding of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst kan slechts
plaatsvinden nadat de in verzuim geraakte partij in gebreke gesteld werd en hem een termijn
gesteld werd waarin hij redelijkerwijs aan zijn verplichtingen kon voldoen en nadat hij
daaraan geen gevolg gegeven heeft. De ontbinding dient schriftelijk te gebeuren.

10.4 De Koper kan de overeenkomst niet ontbinden of opschorten nadat hij zelf in verzuim
geraakt is. Evenmin kan hij de overeenkomst ontbinden of opschorten voor een reeds door
de Verkoper geleverde prestatie.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1 De aansprakelijkheid van de Verkoper is beperkt tot het nakomen van zijn
garantieverplichtingen genoemd in deze Voorwaarden. De Verkoper kan derhalve nooit
aansprakelijk gesteld worden voor enige schade anders dan aan het geleverde product zelf
(indirecte schade), waarmee bedoeld, onder anderen, bedrijfsschade, derving van inkomsten,
enz.

11.2 In geval van grove schuld/fraude is de aansprakelijkheid van de Verkoper beperkt tot de
som uitbetaald door de Verkoper in de zaak in kwestie op basis van haar
aansprakelijkheidsverzekering. Indien er geen dekking is, wordt de aansprakelijkheid van de
Verkoper in geval van grove schuld/fraude beperkt tot de factuurwaarde van het geleverde
product dat aanleiding gegeven heeft tot de aansprakelijkheid.

11.3 De Koper heeft de verplichting om de Verkoper te beschermen of schadeloos te stellen
tegen eventuele aanspraken van derden tot vergoeding van schade in verband met de
geleverde goederen.

Artikel 12: Sanctiebeleid

Koper (a) staat er jegens Verkoper voor in dat Koper geen onderwerp is van handelssancties
opgelegd door de VS, de EU en/of de VN, en (b) zal voldoen aan (en niet handelen in strijd met) alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder die met betrekking tot (i) handels- en
exportbeperkingen (waaronder handelssancties opgelegd door de VS, de EU en/of de VN)
met betrekking tot de goederen die het afneemt van Verkoper, en (ii) anti-omkoping en anticorruptie, en Koper zal op redelijk verzoek van verkoper bewijs overleggen van haar
handelen.

Artikel 13: Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechtbank is
de rechtbank die bevoegd is in de statutaire vestigingsplaats van de Verkoper, voor zover
wettelijke bepalingen zich hiertegen niet verzetten.