Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN DAUB BAKERY MACHINERY B.V.

 

Artikel 1: Toepassing

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van verkoop en het uitvoeren van werkzaamheden, zoals
gedaan, aangegaan of uitgevoerd door Daub Bakery Machinery B.V.
1.2 In deze Voorwaarden zal Daub Bakery Machinery B.V. verder worden aangeduid als de Verkoper of de Fabrikant, en de andere partij als de
Koper.
1.3 De voorwaarden van de Koper zijn alleen van toepassing indien de Verkoper dit schriftelijk heeft aanvaard.

Artikel 2: Offertes, Overeenkomsten en Annulatie

2.1 Offertes zijn vrijblijvend, tenzij het tegenovergestelde uitdrukkelijk wordt vermeld.
2.2 Prijzen zijn in Euro (EUR), exclusief eventuele belastingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2.3 De inhoud van websites, handleidingen, prijslijsten en andere publicaties verbinden de Verkoper niet.
2.4 Een overeenkomst komt tot stand wanneer de door de Koper verstrekte order door de Verkoper wordt bevestigd. De informatie in de
orderbevestiging dient door de Koper te worden gecontroleerd en is bindend.
2.5 De Koper is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden als de order geannuleerd wordt vóór de leverdatum én binnen vijf werkdagen nadat de
overeenkomst tot stand gekomen is. Als de Koper de order annuleert vóór de leverdatum en meer dan vijf werkdagen nadat de overeenkomst tot
stand gekomen is, verkrijgt de Verkoper het recht op vergoeding van 20 % van de factuurwaarde van de geannuleerde order. Als de Koper de order
annuleert op of na de leverdatum, is de volledige factuurwaarde van de geannuleerde order verschuldigd.

Artikel 3: Levering en Leverdatum

3.1 Levering vindt plaats in de vestiging van de Verkoper (EXW) in overeenstemming met de Incoterms ICC 2010, tenzij uitdrukkelijk anders
vermeld.
3.2 De leverdatum is de datum waarop de goederen ter afhaling gereedstaan in de vestiging van de Verkoper. De leverdatum wordt vastgesteld
door de Verkoper en is bij benadering. Het niet nakomen van de leverdatum geeft geen enkel recht op compensatie, tenzij dergelijke
aansprakelijkheid door de Verkoper schriftelijk is aanvaard.
3.3 Gedeeltelijke leveringen en verzendingen zijn toegelaten.
3.4 Indien de goederen vanaf de leverdatum gereedstaan en niet worden afgehaald, staan zij ter beschikking van de Koper en zullen zij worden
opgeslagen voor risico en rekening van de Koper.
3.5 De Verkoper verzorgt geen installatie van de geleverde goederen.

Artikel 4: Verpakking

De goederen worden geleverd in verpakking welke geschikt is naar het oordeel van de Verkoper. Indien de Koper een andere verpakking
voorschrijft, kan de Verkoper de kosten van zulke verpakking in rekening brengen bij de Koper.

Artikel 5: Transport, Verzekering en Documenten

5.1 Alle goederen reizen voor rekening en het volle risico van de Koper, zelfs als de Verkoper het transport organiseert of erin bemiddelt. De Koper
dient zich te verzekeren voor schade of verlies in verband met het vervoer.
5.2 Alle documenten benodigd voor het transport of de import van de goederen vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de Koper. Indien
de Koper aan de Verkoper verzoekt dergelijke documenten te verstrekken, kan de Verkoper de daaraan verbonden kosten aan de Koper
doorrekenen. Vertragingen of bijkomende kosten in verband met documenten of import worden eveneens gedragen door de Koper.

Artikel 6: Reclamaties

6.1 Reclamaties behoren schriftelijk te worden ingediend binnen tien werkdagen na ontvangst van de goederen of de factuur. In geval van een
gebrek dat gedekt wordt door de garantie, geldt een termijn van tien werkdagen na het moment van vaststelling van het gebrek of het moment
waarop de vaststelling redelijkerwijs had kunnen plaatsvinden.
6.2 De Koper verliest alle rechten en bevoegdheden wanneer hij niet aan deze bepalingen voldoet of wanneer de Koper de Verkoper niet
voldoende gelegenheid biedt om het betreffende gebrek te herstellen.

Artikel 7: Fabrieksgarantie

7.1 De Fabrikant garandeert de goede werking van zijn producten en de deugdelijkheid van de componenten gedurende twee jaar na levering. Er
wordt geen garantie gegeven voor producten die niet nieuw waren op het moment van levering of voor elektrische componenten.
7.2 Indien het dagelijks gebruik hoger is dan normaal geacht wordt, worden de garantietermijnen evenredig verkort.
7.3 De garantie geldt niet voor gebreken die zich voordoen na wijziging door derden of het gebruik van niet originele onderdelen, of indien de
producten niet gebruikt worden voor het doel waarvoor zij bestemd zijn of wanneer gebreken zijn ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundig
gebruik en onjuist onderhoud.
7.4 Alle reparaties onder garantie vinden plaats in de vestiging van de Fabrikant. Indien reparatie bij de Fabrikant niet mogelijk is, dient de Fabrikant
enkel de gebrekkige componenten te vervangen door vergelijkbare onderdelen.
7.5 Alle transportkosten van de goederen onder garantie of hun vervangers zijn voor rekening van de Koper of de eindgebruiker. De onder garantie
vervangen goederen worden eigendom van de Fabrikant en dienen te worden geretourneerd naar de vestiging van de Fabrikant.
7.6 Op de garantie is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechtbank is de rechtbank die bevoegd is in de statutaire vestigingsplaats
van de Fabrikant.

ALGEMENE VOORWAARDEN DAUB BAKERY MACHINERY B.V.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

8.1 De Verkoper blijft eigenaar van de geleverde of nog te leveren goederen zolang de Koper zijn verplichtingen tegenover de Verkoper uit de
overeenkomst of soortgelijke overeenkomsten niet is nagekomen. Onder deze verplichtingen vallen ook boetes in de vorm van renten en onkosten.
8.2 Zolang het eigendomsvoorbehoud bestaat, kan de Verkoper de goederen terugnemen zonder in verzuim te zijn.
8.3 Zolang het eigendomsvoorbehoud bestaat, is de Koper niet gerechtigd de goederen te vervreemden. Evenmin is hij gerechtigd hierop een
hypotheekrecht of elke vorm van pandrecht te vestigen en de Koper dient tegenover derden, die op de goederen een dergelijk recht wensen te
vestigen, te verklaren dat hij daartoe niet bevoegd is.

Artikel 9: Betaling

9.1 Betaling dient te geschieden ten kantore van de Verkoper binnen de betaaltermijn vermeld op de orderbevestiging of de factuur. De Koper is
niet gerechtigd om eventuele vorderingen op de Verkoper te verrekenen.
9.2 Het niet aanvaarden of niet afhalen van de goederen terwijl deze ter beschikking staan van de Koper of overheidsvoorschriften die het gebruik
van de goederen beperken, brengt geen verandering in de betalingsverplichtingen van de Koper.
9.3 Indien betalingen door de Verkoper niet op de vervaldag zijn ontvangen, kan de Verkoper aan de Koper een boeterente in rekening brengen
van 1 % elke 30 dagen na de vervaldag. Na de vervaldag is de Koper van rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor een ingebrekestelling vereist
is en zijn automatisch de renten en buitengerechtelijke kosten verschuldigd volgens het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.
9.4 Indien de Koper in gebreke is met zijn betalingsverplichtingen onder deze of soortgelijke overeenkomsten, zijn alle vorderingen onmiddellijk
opeisbaar en verliest de Koper alle rechten en bevoegdheden (inclusief de garantie) totdat deze verplichtingen volledig zijn nagekomen. Deze
bepalingen gelden eveneens bij liquidatie, faillissement of uitstel van betaling van de Koper.
9.5 De Verkoper is op elk moment, alvorens de overeenkomst uit te voeren, gerechtigd een voldoende zekerheid voor nakoming van de
betalingsverplichtingen van de Koper te verlangen. In geval naar het oordeel van de Verkoper hieraan niet is voldaan, kan hij de uitvoering van de
overeenkomst opschorten zonder dat hij in verzuim is. Deze bepalingen gelden eveneens wanneer de Verkoper aan de Koper een krediet verleend
heeft.

Artikel 10: Opschorting en Ontbinding

10.1 Indien de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd door omstandigheden buiten de invloedssfeer van de partijen, kan de betrokken partij
uitvoering opschorten zonder dat hij in verzuim is. Onder de bedoelde omstandigheden vallen ook late leveringen door leveranciers of stakingen
maar vallen geen annulatie of verzuim vanwege klant(en) van de Koper.
10.2 Indien een partij de overeenkomst voor langer dan 90 dagen moet opschorten, kan de andere partij de overeenkomst eenzijdig ontbinden. Er
bestaat in dit geval voor geen der partijen een recht op schadevergoeding.
10.3 Eenzijdige ontbinding of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst kan slechts plaatsvinden nadat de in verzuim geraakte partij in gebreke
gesteld werd en hem een termijn gesteld werd waarin hij redelijkerwijs aan zijn verplichtingen kon voldoen en nadat hij daaraan geen gevolg
gegeven heeft. De ontbinding dient schriftelijk te gebeuren.
10.4 De Koper kan de overeenkomst niet ontbinden of opschorten nadat hij zelf in verzuim geraakt is. Evenmin kan hij de overeenkomst ontbinden
of opschorten voor een reeds door de Verkoper geleverde prestatie.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1 De aansprakelijkheid van de Verkoper is beperkt tot het nakomen van zijn garantieverplichtingen genoemd in deze Voorwaarden. De Verkoper
kan derhalve nooit aansprakelijk gesteld worden voor enige schade anders dan aan het geleverde product zelf (indirecte schade), waarmee
bedoeld, onder anderen, bedrijfsschade, derving van inkomsten, enz.
11.2 In geval van grove schuld/fraude is de aansprakelijkheid van de Verkoper beperkt tot de som uitbetaald door de Verkoper in de zaak in kwestie
op basis van haar aansprakelijkheidsverzekering. Indien er geen dekking is, wordt de aansprakelijkheid van de Verkoper in geval van grove
schuld/fraude beperkt tot de factuurwaarde van het geleverde product dat aanleiding gegeven heeft tot de aansprakelijkheid.
11.3 De Koper heeft de verplichting om de Verkoper te beschermen of schadeloos te stellen tegen eventuele aanspraken van derden tot
vergoeding van schade in verband met de geleverde goederen.

Artikel 12: Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechtbank is de rechtbank die bevoegd is in de statutaire
vestigingsplaats van de Verkoper, voor zover wettelijke bepalingen zich hiertegen niet verzetten.